JAZYKY, VZDELANIE:

Bádateľská hra už od materskej školy - námety a aktivity - Miroslava Ožvoldová

Bádateľská hra už od materskej školy - námety a aktivity - Miroslava Ožvoldová e-shop >>

Titul nielen pre aktívne učiteľky, ale i rodičov detí, ktorí chcú viesť svoje ratolesti už od predškolského veku k prvým experimentálnym aktivitám. "Velkáči" dnes intuitívne ľahko ovládajú internet, i-pad, či mobilný telefón a sú nesmierne zvedaví a šikovní. Radi trávia čas pri počítači, ak im to dovolíme. Využime tieto vlastnosti na rozvoj ich zručností a osobnosti... Informácie o produkte >>LINGEA francúz.-sloven. slov.-fr.veľký s - Kolektív

LINGEA francúz.-sloven. slov.-fr.veľký s - Kolektív e-shop >>

O B S A H S L O V N Í K A• 92 000 hesiel• 80 000 príkladov, idiómov a fráz• 345 000 prekladovNajväčší jednozväzkový obojstranný slovníkAktuálna slovná zásoba verne odrážajúca súčasný písaný i hovorený jazykVeľké množstvo termínov z ekonomiky, práva, vedy a technikyUrčený všetkým vážnym záujemcom o cudzí jazyk – od študentov až po učiteľov a prekladateľov... Informácie o produkte >>Slovensko-anglický frazeologický slovník - Josef Fronek, Pavel Mokráň

Slovensko-anglický frazeologický slovník - Josef Fronek, Pavel Mokráň e-shop >>

So svojimi 65 000 frázovými zadaniami a s 90000 ekvivalentami je tento slovník najobsažnejší, aký sa kedy objavil na našom knižnom trhu... Informácie o produkte >>Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky frazeologický slovník - Ladislav Trup, Jana Bakytová

Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky frazeologický slovník - Ladislav Trup, Jana Bakytová e-shop >>

Najväčší španielsky frazeologický slovník vydaný na Slovensku. Je určený učiteľom a všetkým študentom španielskeho jazyka, tlmočníkom a prekladateľom. Frazeologické jednotky tvoria pevnú súčasť slovnej zásoby každého jazyka. Odzrkadľujú spôsob života, práce, spôsob myslenia, postoj k životu a tvorivú schopnosť nositeľov národného jazyka, sociálne, kultúrne a spoločenské pomery vo vývine národa. Vyjadrujú bohatstvo a rozmanitosť vyjadrovacích možno.. Informácie o produkte >>Administratíva a korešpodencia pre 3. ročník obchodných akadémií - Kolektív autorov

Administratíva a korešpodencia pre 3. ročník obchodných akadémií - Kolektív autorov e-shop >>

Prvá kapitola učebnice sa zaoberá sa písomným stykom, jeho významom a organizáciou, rozdelením písomností a právnou úpravou registratúry. Ďalej sa učebnica venuje analýze normalizovanej úpravy obchodných listov, administratívnemu štýlu a slohu úradných písomností, štruktúre obchodných listov a postupu pri ich tvorbe, prostriedkom písomnej propagácie. Posledná, šiesta kapitola obsahuje písomnosti v obchodnom styku, návody na ich štylizáciu, praktické ukážky .. Informácie o produkte >>Agilní přístupy vývoje produktu a řízení projektu komplexně, prakticky a dle světové praxe - Jan Doležal

Agilní přístupy vývoje produktu a řízení projektu komplexně, prakticky a dle světové praxe - Jan Doležal e-shop >>

Agilní přístupy vývoje produktu a řízení projektu komplexně, prakticky a dle světové praxe - Jan Doležal, Vydavateľ: Grada, Väzba: Paperback, Počet strán: 192, Rok vydania: 2022 Kniha komplexně mapuje tzv. agilní přístupy vývoje produktu, řízení projektu apod. od kořenů, tedy jak a kde tyto přístupy a principy vlastně vznikly až po nejnovější techniky, metody a postupy. Vše je vysvětleno ve vazbách, kontextu, demonstrováno na příkladech a podáno maximálně.. Informácie o produkte >>Analytická chémia pre 2 roč. ŠO potravinárska výroba, 1. časť - Alena Brandšteterová

Analytická chémia pre 2 roč. ŠO potravinárska výroba, 1. časť - Alena Brandšteterová e-shop >>

Analytická chémia pre 2 roč. ŠO potravinárska výroba, 1. časť - Alena Brandšteterová, Vydavateľ: Expol Pedagogika, Väzba: Paperback, Počet strán: 128 Učebnica sa venuje jednotlivým typom analytických metód – odber a úprava vzoriek, senzorická analýza, stanovenie vlhkosti, sušiny a obsahu popola a stanovenie a rozbor tukov. Okrem základného učiva obsahuje učebnica aj laboratórne cvičenia a prílohy s tabuľkami... Informácie o produkte >>Anglicko-slovenský,slovensko-anglický praktický slovník- 4.vydanie

Anglicko-slovenský,slovensko-anglický praktický slovník- 4.vydanie e-shop >>

Obsah slovníka: - 1 312 strán - 83 000 hesiel - 19 000 príkladov, idiómov a fráz - 200 000 prekladov- Aktuálna slovná zásoba verne odrážajúca súčasný písaný a hovorený jazyk- Odborná terminológia a ustálené slovné spojenia- Dvojfarebná tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel- Nenahraditeľný pomocník pri práci, štúdiu aj vo voľnom čase.. Informácie o produkte >>Angličtina pre každého - Anglické idiómy

Angličtina pre každého - Anglické idiómy e-shop >>

Ilustrovaný sprievodca najbežnejšími a najužitočnejšími anglickými idiómami a výrazmi.Angličtina pre každého: Anglické idiómy predstavuje viac ako 1000 idiómov a výrazov v kontexte, s jasnými a jednoduchými definíciami a s pútavými ilustráciami. Prechádzajte praktickými cvičeniami a vypočujte si nahrávky, ktoré sú zdarma. Nové výrazy si tak lepšie zapamätáte a vaša angličtina bude plynulejšia a prirodzenejšia.Praktické cvičenia pomôžu upevniť si nové.. Informácie o produkte >>Angličtina pre každého - Gramatika - Kolektív

Angličtina pre každého - Gramatika - Kolektív e-shop >>

PREHĽADNÝ SPRIEVODCA ANGLICKOU GRAMATIKOU Zrozumiteľný a prehľadný sprievodca anglickou gramatikou s registrom gramatických javov a s jasnými a jednoduchými vysvetleniami. Je ideálnou pomôckou pre samoukov každej úrovne. Táto príručka zahŕňa kľúčovú gramatiku úrovne A1-C1 podľa CEFR, medzinárodných štandardov učenia sa cudzieho jazyka. Tabuľka porovnáva CEFR úrovne s ich približným ekvivalentom pri skúškach. Túto knihu odporúčame používať súčasne s uče.. Informácie o produkte >>Angličtina pre každého - Učebnica: Úroveň 4 Pokročilý - Kolektív

Angličtina pre každého - Učebnica: Úroveň 4 Pokročilý - Kolektív e-shop >>

Kompletný program na samoštúdium anglického jazyka, ktorý kombinuje jednoduché vizuálne učenie s prehľadným vysvetlením gramatiky, s cvičeniami a s voľne dostupnými nahrávkami. Vizuálny gramatický sprievodca uľahčuje porozumenie zložitých jazykových javov.Krátke moduly umožňujú učiť sa vlastným tempom. Jednoduché cvičenia pomôžu precvičiť si základné jazykové zručnosti: písanie, čítanie, hovorenie a počúvanie. Audionahrávky prinášajú skutočnú ka.. Informácie o produkte >>Biochémia pre študentov všeobecného lekárstva - Kolektív autorov

Biochémia pre študentov všeobecného lekárstva - Kolektív autorov e-shop >>

Text je štruktúrovaný veľmi dôsledne na podkapitoly so zameraním na zrozumiteľnosť a štruktúru obsahu a na využitie v klinickej praxi: • Úvod • Biochemické princípy • Klinický kontext • Zapamätajte si • Uvedomte si Súčasťou sú aj marginálie - upozorňujúce na „ťažisko“ informácie... Informácie o produkte >>Biológia - organizmy a ekosystémy - Mária Uhereková a kolektív

Biológia - organizmy a ekosystémy - Mária Uhereková a kolektív e-shop >>

Biológia - organizmy a ekosystémy - Mária Uhereková a kolektív, Vydavateľ: Expol Pedagogika, Väzba: Paperback, Počet strán: 163 Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov z botaniky, zoológie a ekológie. Nadväzuje na osvojené vedomosti a zručnosti z biológie v základnej škole. Umožňuje rozšíriť a prehĺbiť vedomosti o stavbe a funkciách tela organizmov. Zaoberá sa aj základnými procesmi a vzťahmi v prírodných ekosystémoch. Poskytuje podnety na aktívnu a tvorivú p.. Informácie o produkte >>Biológia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM - Kolektív autorov

Biológia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM - Kolektív autorov e-shop >>

Biológia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM - Kolektív autorov, Vydavateľ: Expol Pedagogika, Väzba: Paperback, Počet strán: 96 Učebnica nadväzuje svojim obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu bunky, rastlín a húb a bezstavovcov... Informácie o produkte >>Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie - Pavel Janoušek

Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie - Pavel Janoušek e-shop >>

Cílem knižní studie je postihnout pravidla platící v agonálním prostoru, do něhož literární znalci svými promluvami a texty jako subjekty vstupují a v jehož rámci jsou vzájemně poměřováni, posuzováni a hodnoceni. Autor přitom vychází z předpokladu, že myšlení o literatuře spoluformuje nadosobní paměť určitého kolektiva (tradičně národa, ale stále více i samotné vědecké komunity) a současně je také prostorem pro individuální tvořivost znalců. Liter.. Informácie o produkte >>Česká literární nakladatelství 1949-1989 - Michal Přibáň

Česká literární nakladatelství 1949-1989 - Michal Přibáň e-shop >>

Slovníkově uspořádaná publikace přináší rozsáhlá a podrobně zpracovaná hesla čtyř desítek českých nakladatelství, která se od konce čtyřicátých do konce osmdesátých let soustředila na literární a literárněvědnou produkci, popřípadě vydávala knihy z příbuzných odborných a uměleckých oblastí. Zastoupena jsou nakladatelství s celostátní působností i tzv. krajská nakladatelství, nechybí ani vybraná hesla z oblasti exilové literatury.Jednotlivá he.. Informácie o produkte >>Česko-islandský slovník  Tékknesk-íslensk orabók - Helgi Haraldsson

Česko-islandský slovník Tékknesk-íslensk orabók - Helgi Haraldsson e-shop >>

První slovník svého druhu na českém knižním trhu přináší na více než 400 stranách- 53 200 českých výrazů a 72 600 islandských ekvivalentů - současnou slovní zásobu včetně hovorových výrazů - četné příklady a bohatou frazeologii - vysvětlivky a charakteristiky usnadňující českým mluvčím aktivní ústní i písemné vyjadřování v islandštině a islandským mluvčím porozumění češtině - přehled islandské výslovnosti a stručnou gramatiku islandš.. Informácie o produkte >>Čeština expres 2 (A12) polská  CD - Lída Holá, Bořilová Pavla

Čeština expres 2 (A12) polská CD - Lída Holá, Bořilová Pavla e-shop >>

Publikace Čeština expres 2 navazuje na předchozí díl učebnice Čeština expres 1. Pokrývá druhou polovinu úrovně A1 (A1/2), a představuje tak další část vícedílného učebního kompletu Čeština expres. Vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základn.. Informácie o produkte >>Chémia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM - Helena Vincenová

Chémia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM - Helena Vincenová e-shop >>

Chémia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM - Helena Vincenová, Vydavateľ: Expol Pedagogika, Väzba: Paperback, Počet strán: 96 Návody na pozorovania a skúmania, ktoré sú doplnené fotografiami, umožňujú žiakom spoznávať a overovať vlastnosti vybraných prvkov a zlúčenín. Učivo dopĺňajú rozširujúce informácie a námety na získavanie nových informácií a hľadanie súvislostí. Obsah je podporený obrazovým materiálom, schémami.. Informácie o produkte >>Chémia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM - Helena Vicenová, Mária Ganajová

Chémia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM - Helena Vicenová, Mária Ganajová e-shop >>

Chémia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM - Helena Vicenová, Mária Ganajová, Vydavateľ: Expol Pedagogika, Väzba: Paperback, Počet strán: 80 Súčasťou základného učiva sú návody na pozorovanie a skúmanie vlastností látok, ktoré vedú žiaka k vytváraniu vlastných záznamov z pozorovaní a skúmaní, zároveň však poskytuje vysvetlenie nových vlastností a javov a uvádza ich možností využitia v bežnom živote. Okrem základného .. Informácie o produkte >>Chemické a ekonomické výpočty pre 1.roč. SOŠ - Kolektív autorov

Chemické a ekonomické výpočty pre 1.roč. SOŠ - Kolektív autorov e-shop >>

Chemické a ekonomické výpočty pre 1.roč. SOŠ - Kolektív autorov, Vydavateľ: Expol Pedagogika, Väzba: Paperback, Počet strán: 147, Rok vydania: 2022 Učebnica prostredníctvom riešených a neriešených úloh poskytuje základy chemických výpočtov. Jednotlivé kapitoly obsahujú základné pojmy a vzťahy, na ktoré nadväzujú riešené príklady s postupmi riešení. Na konci kapitol je zhrnutie a úlohy na precvičenie s výsledkami. V učebnici sa žiaci oboznámia so spôsobmi.. Informácie o produkte >>Chemické a ekonomické výpočty pre 2.roč.SOŠ - Kolektív autorov

Chemické a ekonomické výpočty pre 2.roč.SOŠ - Kolektív autorov e-shop >>

Chemické a ekonomické výpočty pre 2.roč.SOŠ - Kolektív autorov, Vydavateľ: Expol Pedagogika, Väzba: Paperback, Počet strán: 104, Rok vydania: 2022 Učebnica prostredníctvom riešených a neriešených úloh poskytuje základy ekonomických výpočtov so zameraním na chemickú a potravinársku výrobu. V jednotlivých kapitolách sa žiaci oboznámia so základnými ekonomickými pojmami, s riešením materiálovo-ekonomických bilancií procesov bez chemických reakcií, s problemat.. Informácie o produkte >>Chemické a ekonomické výpočty pre 3.roč. SOŠ - Kolektív autorov

Chemické a ekonomické výpočty pre 3.roč. SOŠ - Kolektív autorov e-shop >>

Chemické a ekonomické výpočty pre 3.roč. SOŠ - Kolektív autorov, Vydavateľ: Expol Pedagogika, Väzba: Paperback, Počet strán: 120, Rok vydania: 2022 Učebnica svojím obsahom nadväzuje na učebnicu pre 1. aj 2. ročník SOŠ. Žiaci sa v nej oboznámia s riešením rovnováh jednotlivých typov chemických reakcií, materiálových bilancií jednotlivých operácií, s využívaním odpadových/vedľajších produktov, s ukážkovými príkladmi celkových bilancií... Informácie o produkte >>Chemické a ekonomické výpočty pre 4. ročník SOŠ - Kolektív autorov

Chemické a ekonomické výpočty pre 4. ročník SOŠ - Kolektív autorov e-shop >>

Chemické a ekonomické výpočty pre 4. ročník SOŠ - Kolektív autorov, Vydavateľ: Expol Pedagogika, Väzba: Paperback, Počet strán: 64, Rok vydania: 2022 Učebnica postupne prechádza od investičných výpočtov, energetických a mzdových nákladov, cez výpočet odpisov až k výpočtom celkových nákladov chemickej výroby a k tvorbe kalkulačného listu. Kalkulačný list vytvára obraz o hospodárení podniku, podľa neho sa hodnotí zisk a určuje predajná cena výrobku... Informácie o produkte >>Chovateľská prax - agropodnikanie - Oľga Bogová, Eleonóra Boocová

Chovateľská prax - agropodnikanie - Oľga Bogová, Eleonóra Boocová e-shop >>

Chovateľská prax - agropodnikanie - Oľga Bogová, Eleonóra Boocová, Vydavateľ: Expol Pedagogika, Väzba: Paperback, Počet strán: 392, Rok vydania: 2022 Učebnica pomáha zvyšovať účinnosť odborného teoretického vzdelania a prispieva k pracovno-morálnej a ekologickej výchove žiakov. Obsah predmetu prax je v 1. a 2. ročníku pre všetky odborné zamerania spoločný, zacielený na získanie základných zručností a návykov a získanie kvalifikovaného prehľadu o celej poľno.. Informácie o produkte >>Daňové účtovnictvo 2017 -  Marián Kočner

Daňové účtovnictvo 2017 - Marián Kočner e-shop >>

Obsahová a metodická stránka učebnice vytvára požadovaný priestor pre získanie základných vedomostí, ktoré si študenti budú prehlbovať a rozširovať po absolvovaní predmetov " Základy účtovníctva " a "Účtovníctvo podnikateľov" Predkladaná učebnica je určená pre výučbu predmetu "Jednoduché účtovníctvo" pre študentov ekonómie, financií a účtovníctva všetkých fakúlt ekonomického zamerania... Informácie o produkte >>Ekonómia v 31 hodinách - Žilvinas Šilenas,Marija Vyšniauskaite

Ekonómia v 31 hodinách - Žilvinas Šilenas,Marija Vyšniauskaite e-shop >>

Medzinárodne oceňovaná učebnica ekonómie reflektujúca aktuálne potreby rozvíjania ekonomického myslenia, určená pre žiakov stredných škôl... Informácie o produkte >>El mundo hispano en comunicación intercultural - Jana Lenghardtová

El mundo hispano en comunicación intercultural - Jana Lenghardtová e-shop >>

Učebnica je určená všetkým záujemcom o Španielsko a hispanofónne krajiny Latinskej Ameriky, ktorí ovládajú španielsky jazyk minimálne na stupni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.V časti OKNÁ DO HISPÁNSKEHO SVETA nájde čitateľ pestrú mozaiku informácií o geografii, histórii, kultúre, spoločnosti a ďalších reáliách hispanofónnych krajín.CVIČENIA NA UPEVNENIE VEDOMOSTÍ umožňujú používateľovi overiť si, či a do a.. Informácie o produkte >>English for Everyone Junior: Angličtina pre deti - Thomas Booth, Ben Francon Davies

English for Everyone Junior: Angličtina pre deti - Thomas Booth, Ben Francon Davies e-shop >>

Učebnica Angličtina pre deti je určená deťom vo veku 6-9 rokov. Vychádza v rámci úspešnej edície ENGLISH FOR EVERONE, Junior, podľa ktorej sa učí angličtina ako cudzí jazyk vo viacerých krajinách sveta. S touto vynikajúcou a vizuálne príťažlivou didaktickou pomôckou deti zvládnu základy jazyka rýchlo a efektívne. Množstvo farebných ilustrácií im pomôže naučiť sa viac ako 500 základných anglických slovíčok a kreatívne príklady zasa pochopiť je.. Informácie o produkte >>
Knihy | Jazyky, vzdelanie | Vzdelávanie

Knihy | Jazyky, vzdelanie | Učebnice

Knihy | Jazyky, vzdelanie | Jazyky, vzdelanie Náučná literatúra (nad 10 r)

Knihy | Jazyky, vzdelanie | Jazyky, vzdelanie Lexikóny,encyklopédie

Knihy | Jazyky, vzdelanie2023 detský tovar Contacts